• Müzikolog Murat Kodallı Kültürümüz ve Batı Müziğini anlattı…
Müzikolog Murat Kodallı Kültürümüz ve Batı Müziğini anlattı…

Evrensel gelişme seyrinin kültürlerin birbirini etkilediği ve bunun kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Müzikolog Murat Kodallı, önce Batı Musikisi adını verdiğimiz müzik türlerinden örnekler verdi. Bu örnekleri verirken musiki ile göze hitap eden tiyatro uygulamalarının ve de dinin bu gelişmede önemli bir etken olduğunun üzerinde durdu. Batı Musikisinde yeni bir veçhenin Rönesans ile başladığını, bununsa Doğu ve/veya Türk kültürlerinin birbirlerini etkilemelerine tesir ettiğini, özellikle Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı kıyafetlerine kadar Avrupa'da başlayan taklit anlayışının farklı bir zeminde, meselâ musikide Bethoven, Mozart ve Eva Bartok'ta bütün unsurlarıyla gözlenebileceğini belirtti.. Musikimizde ise, bir yandan müzik âletleriyle ve onun yanında melodi yönüyle de, saraydan başlayarak kendi çapında yaygınlaşmaya başladığına vurgu yaptı. Özetle sohbetin hitamında, ahlâk kaidelerinin san'ata yansıması halinde, kültürel alışverişin kaçınılmaz ve de olumlu hâliyle de sakıncası bulunmayacağı, çünkü san’atın bir iç dünya zenginliği anlamı taşıdığı bir gerçekti...